Trình tự giải quyết bài toán thoát người theo tiêu chuẩn Liên Xô

1. Cơ sở
• Vận tốc trên đường ngang V – 16m/phút.
« Vận tốc xuống thang V – lOm/phút.
• Vận tốc lên thang V – 8m/phút.
• Khả năng thoát của một luồng đơn (rộng 60cm) có thể thoát 25 người/phút.
2. Các bước tiến hành
1) Tính toán thời gian thoát:
• Tính toán thời gian thoát người khỏi phòng nhanh nhất căn cứ trên quãng đường dài tôi đa từ chỗ ngồi đến cửa thoát gần nhất và tính khả năng thoát của các cửa đế bảo đảm thoát được trong thời gian nhanh nhất đó.

 

trong đó: s„max: quãng đường xa nhất từ chỗ ngồi đến cửa thoát của phòng;
v: vận tốc thoát khi có sự cô” tức 16m, 10m hay 8m/phút
như đã quy định:
N: sức chứa của phòng khán giả, của khán đài:
• Xác định thòi gian thoát thực tế: Nếu Bng < By/, => thòi gian thoát lâu hơn.
Bug- số luồng đơn thực tế của cửa thoát của phòng.
• Xác định thòi gian thoát tổng cộng nhanh nhất ra khỏi nhà kể từ khi bắt đầu thoát đến người cuổì cùng ra khỏi nhà, căn cứ vào thòi gian thoát thực tế khỏi phòng và quãng điíờng dài xa nhất của cửa phòng đến cửa ngoài nhà.
• Xác định thòi gian thoát thực tế khỏi nhà (phòng) nếu như khả năng thoát của cửa ngoài rất nhỏ so với khả năng thoát của các cửa phòng bên trong. Muốn vậy phải tính được thòi điểm mà cửa ngoài tận dụng được hệt khả năng (có hiện tượng ùn chờ).
1) Kiểm tra diện tích ùn chờ.
2) So sánh kết quả tính toán với tiêu chuẩn
3. Ví dụ áp dụng
Kiểm tra điều kiện thoát cho một rạp chiếu bóng 1000 chỗ ngồi loại màn ảnh rộng (MAR) có mặt bằng đối xứng như hình vẽ. cửa thoát chỉ kể các cửa nằm ở hai tường bên, thông thưòng với phòng bách bộ, còn cửa tưòng sau chỉ làm cửa vào chỗ ngồi. Phòng khán giả thông vói phòng bách bộ bằng bốn cửa rộng l,8m và tám cửa rộng l,2m. Từ phòng bách bộ sẽ thoát ra khỏi nhà bằng phía sau bằng bôn cửa rộng l,8m. Cho biết chỗ xa nhất của khán giả đên cửa thoát gần nhất là 19m và phòng bách bộ mỗi bên rộng I20m2 (h.II.6.3).
Giải:
Vì là phòng đổi xứng nên cần kiểm tra cho 1/2 phòng (500 người và một phòng bách bộ).
Giả thiết cửa thoát ra phòng bách bộ bảo đảhi đủ khả năng, khi ấy việc thoát chỉ còn phụ thuộc vào quãng đường dài và thời gian thoát nhanh nhất ra khỏi phòng sẽ là:
T„«,=^saBL = ỉ!=1.2<pMt)
V 16
Muốn trong 1,2 phút, người cuối cụng ra được phòng bách bộ thì tổng cộng các cửa phòng, cửa thoát phải có số luồng đơn yêu cầu như sau:

Trên thực tế thông vối phòng bách bộ mỗi bên chỉ có hai cửa l,8m và bốn cửa l,2m nên:
Bttề = (3 X 2) + (4 X 2) = 14 (luồng đơn).
Vì Bltg< By/c nên thời gian thoát thực tế sẽ lâu hơn 1,2 phút và thồi gian thực tế thoát khỏi phòng sẽ được tính như sau:

Trình tự giải quyết bài toán thoát người theo tiêu chuẩn Liên Xô 1

Thời gian thoát nhanh nhất ra khỏi ‘ngôi nhà được tính khi người cuôi cùng thoát ra đến phòng bách bộ ỏ cửa xa nhất so với cửa ngoài và phải đi nốt quãng đường xa còn lại của phòng này:
Tmin =1,43 + 11 = 3,06 (phút).-
16
Muốn trong 3,06 phút thoát được hết người ra khỏi nhà, cửa ngoài phải đủ rộng khi các dòng thoát từ các cửa trong ra các cửa đó. Nghĩa là các cửa ngoài phải bảo đảm 14 luồng đơn hay ít ra cũng là 8 – 10 luồng đơn cùng thoát một lúc. Trên thực tế, cửa ngoài chỉ có sáu luồng đơn nên sẽ có hiện tượng ùn tắc tại đây và thời gian thoát thực tế sẽ lâu hơn.
Từ cửa thoát gần nhất so vối cửa ngoài là 6m, vậy việc thoát ra khỏi nhá sẽ chỉ bắt đầu khi hai luồng đơn của cửa này đến cửa ngoài đó, nghĩa là phải sau:
— = 0,38 (phút).
16
Cửa ngoài có sáu luồng. Muôn tận dụng được hết khả năng thì phải đợi ba luồng đơn của cửa thứ ba đến được cửa đó nghĩa là phải sau:
6+4 + 4 = 0,88 (phút).
16
Kể từ lúc bắt đầu thoát cho đến khi các cửa ngoài tận dụng được hết khả năng (tức là ở thời điểm 0,88 phút) thì cửa ngoài đã cho ra được tổng sô’ người như
sau:

 

Còn lại sau cửa ngoài là: 500 – 37 = 463 (người).
Với khả năng thoát đồng thời sáu luồng ở cửa ngoài thì kể từ lúc cửa ngoài được tận dụng phải sau một thời gian cần thiết bổ xung sau mối thoát hêt được số ngưòi còn lại:
4fí3
—= 3,08 (phút). 6×25
Vậy thời gian thoát thực tế khỏi nhà sẽ là: 0,88 + 3,08 = 3,96 (phút).
• Kiểm tra diện tích ùn người: ta sẽ kiểm tra vào lúc người cuối cùng của phòng đã ra được phòng bách bộ. tức là ở thời điểm 1,43 phút kể từ khi bắt đầu thoát. Trong 1,43 phút đó thì cửa ngoài đã cho ra được sô’ người sau:
37 + (1,43 – 0,88).6 x25 = 120 (người).
Còn lại trên phòng bách bộ là: 500 – 120 = 380 (người).
Phòng bách bộ tối thiểu rộng: 0,3 X 380 = 140 (m2).
• So sánh kết quả với tiêu chuẩn:
Thoát khỏi pliòng: T„ – 1,43 < 1,5 (phút).
Thoát khỏi nhà: T – 3,96 < 4 (phút).
Diện tích ùn: 114 < 120m2.
Vậy là thỏa mãn các điều kiện.