Sự chính trực của một công ty phản ánh quan điểm cá nhân về độ công minh

Sự chính trực của một công ty phản ánh quan điểm cá nhân về độ công minh và rõ ràng trong các hành vi của công ty đó, ngoài ra, sự chính trực không phải là vấn đề của một khách hàng, một nhân viên hay một đối tác làm ăn.chung cư số 2 kim giang Hai điều kiện này là yếu tố cần để khẳng định tính chính trực là tiêu cực hay tích cực: Khi một cá nhân cảm thấy bị tổn hại thì cách hành xử của công ty khiến người đó có cảm giác về sự chính trực hay phi chính trực. Như đã thảo luận ở trên, vai trò tiềm tàng của những cam kết về dịch vụ, về tuyển dụng và hợp tác kinh doanh thường gây ra rủi ro rất lớn. Hay nói cách khác, đặc tính vô hình của dịch vụ làm gia tăng rủi ro cho khách hàng.

Mọi người cảm thấy bị tổn hại nhất khi thiếu thông tin, chuyên môn, tự do và sự hỗ trợ khi gặp khó khăn. Sự chính trực trở thành vấn đề khi hành vi của công ty vượt quá hay xâm phạm đến các kỳ vọng về sự chính trực mà công ty mang lại.dự án goldmark city Những chuẩn mực này được phân tích thấu đáo và phổ biến rộng rãi thông qua ngôn ngữ công bằng được các nhà triết học xây dựng nên:

dkkd_RLGW

Sự chính trực của một công ty phản ánh quan điểm cá nhân về độ công minh

  • Phân phối công bằng (distributive justice) đề cập đến kết quả của một quyết định
  • Thủ tục công bằng (procedural justice) liên quan đến quy trình được sử dụng để xác định kết quả và thái độ đối xử giữa mọi người với nhau trong suốt quá trình đó.

Cách phân loại này được tóm tắt trong Bảng 7-1, liên quan đến quan niệm về sự chính trực của khách hàng, nhân viên và đối tác. Hai loại phân chia công bằng trên có khả năng xảy ra rất lớn.hh2 abc dương nội Các sự kiện cũng cần tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ để hình thành nên quan niệm về tính chính trực trong kinh doanh dịch vụ mặc dù bất cứ điều nào trong ba điều kiện trên có thể làm gia tăng các phản ứng: những hậu quả nghiêm trọng (hình phạt cao), tái diễn (sự cố đã từng xảy ra) và khả năng điều khiển (hành vi cố ý).

Khi sự chính trực trở thành vấn đề, mọi người thường phản ứng tức thì, gay gắt theo cách cam