Phân loại kiến trúc đô thị

kiến trúc đô thị hay còn gọi là Quy hoạch đô thị là nghệ thuật sắp xếp tổ chức không gian đô thị và điếm dân cư nông thôn theo nghĩa rộng nhất (hệ thống các nhà ớ, nhà làm việc, công trình văn hóa, nơi giải trí, các mạng lưới hạ tầng kỹ thuật giao thông và thương nghiệp dịch vụ đời sống tức hạ tầng xã hội …) nhằm đạt được các hoạt động tốt nhất và cải thiện các mối quan hệ xã hội của một quần cư. Nó bao hàm nghệ thuật kiến trúc (để bố trí hài hòa các ngôi nhà) gắn với kinh tế, với xã hội học (vì sự tiện lợi và các quan hệ giữa con người), với vãn hóa lịch sử (thời gian và truyền thống), với địa lý (không gian lãnh thổ) với luật pháp, với thành tựu khoa học kỹ thuật có liên quan… tìm kiếm một sự sắp xếp bố trí có trật tự, có sự hài hòa và hiệu quả thông qua đổ án quy hoạch xây dựng.
ơ Việt Nam, các đô thị được phân loại dựa theo tính chất quy mô và vị trí của nó trong mạng lưới đô thị quốc gia, đồng thời cũng dựa trên tính chất sản xuất hoặc hoạt động trội. Có 6 cấp thành phố từ đô thị loại I đến loại V và đỏ thị đặc biệt. Có loại thành phố thú đô, thành phố công nghiệp, thành phố đặc khu, thành phố khoa học và đại học…
Các đổ án quy hoạch xây dựng đô thị chia làm các loại:
– Quy hoạch xây dựng vùng lãnh thổ.
– Quy hoạch chung xây dựng đô thị nhàm định hướng phát triển hay chính trang dỏ thị và quần cư nông thôn.
– Quy hoạch chi tiết (nghiên cứu ở tỷ lệ 1/2000 đến 1/500) các khu chức năng trong đô thị về không gian kiến trúc, về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, về cánh quan thẩm mỹ.
Tất cả ba loại hoạt động trên đều liên quan đến định hướng và tổ chức cơ sờ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của một dô thị, một quần cư.
Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm: hệ thống giao thông, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cấp điện, nhiệt, nước, ánh sáng, khí dốt… hệ thống thu gom xử lý chất thải bảo dám vệ sinh môi trường. Còn cơ sở hạ tầng xã hội của đô thị bao gồm nhà ớ, các công trình công cộng và dịch vụ vãn hóa dời sõng, hệ thống công viên, cây xanh, mặt nước…

Vì vai trò và tác dụng của nhà và công trình dân dụng trong nển kinh tế quốc dân có khác nhau cho nên cần phải phân loại, sắp xếp các công trình dân dụng thành từng cấp tương ứng với chất lượng yêu cầu riêng, để làm cơ sở cho việc quy định tiêu chuẩn, chọn giải pháp thiết kế kiến trúc cũng như giải pháp kết cấu, sử dụng vật liệu, tiện nghi thiết bị kỹ thuật bên trong, bén ngoài nhà, phù hợp được với điểu kiện xã hội, kỹ thuật kinh tế cua nước nhà trong từng giai đoạn phát triển lịch sử đồng thời phát huy được cao nhất các hiệu quả kinh tế xã hội, tính hợp lý sử dụng và khai thác công trình.
Việc phân cấp nhà và công trình dân dụng ớ Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây, cũng như ở Việt Nam được dựa trên các cơ sở sau:
– Chất lượng sử dụng công trình.
– Độ bền lâu của công trình.
– Độ chịu lửa của công trình.
Khi phân cấp công trình phải tập hợp các công trình cùng loại hoặc tương tự về mặt tính chất, nhiệm vụ và mục đích sử dụng.