Cơ sở về kinh tế kỹ thuật tron thiết kế nhà hiện đại

Đứng trên quan điểm kinh tê để giải quyết nạn khan hiêin nhà ở tại các nitớc đang phát triển cần phải nhận thức rằng nhà ở trước hết và quan trọng hơn hết là một hàng hóa đặc biệt trên tliị trường. Vấn để nổi lên chính là từ sự không tương xứng giữa cung và cầu. Muôn giải quvết thì cầu phải chú ý nhiều tới việc mở rộng khả năng cung ứng. Khả nàng này vượt khỏi tầm tay bất kỳ một chính phủ nào. Giò đây nhà nước chỉ đóng vai trò đỡ đầu, làm vai trò tạo điều kiện và điều tiết trong chừng mực có thể.
Các yếu tô đầu vào của quá trình sản xuất nhà (cung ứng) là: lao động, vật liệu – kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, tài chính và quá trình điều tiết…Quan trọng
hàng đầu tất nhiên ở các nước nghèo, nước mới bước đầu phát triển chính là VÔ11 (cho đầu tư vào đất và hạ tầng kỹ thuật) phụ thuộc rõ ràng vào mức thu nhập GDP chỉ sô bình quân theo đầu người.
Các chính sách và chiến lược phát triển nhà ở từng thòi kỳ của một quốc gia không thể không căn cứ trên những cách tháo gỡ những trở lực của đầu vào trên.
Vấn đề cải thiện điều kiện ỏ cho ngưòi nghèo đô thị ỏ Việt Nam hiện nay đang là vấn đề bức xúc mà nhà nưóc cần quan tâm.
Khái niệm người nghèo trước tiên là những người có thu nhập thấp, là cán bộ công nhân viên, là những đốỉ tượng thuộc diện chính, sách, những người bị rủi ro do thiên tai, chịu hậu quả thiệt thòi do chiến tranh.
Giải quyết cải thiện nơi ở – nhà ỏ không dựa trên quan điểm bao cấp cũ mà chủ yếu là dựa trên phương châm trợ giúp, tạo điều kiện,kích thích gia đình tự vươn lên. nhấn mạnh hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” bằng phương hiíống cụ thể:
• Nhà nước cấp đất cho nhân dân tự làm.
• Nhà nưốc tôn tạo mặt bằng cho toàn khu đất, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, chia lô bán cho dân.
• Nhà nước xây sẵn nhà và bán theo hình thức trả góp với lãi suất ưu tiên.
• Nhà nước cho vay tiền với lãi suất thấp và cấp đất để cho cán bộ công nhân viên tự làm nhà theo sự quản lý.
• Phát triển hình thức xây dựng nhà tình nghĩa vói sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ. của cộng đồng về kinh phí để tặng CỈ10 các Bà mẹ anh hùng và các gia đình có công, những gia đình và cá nhân thuộc diện nạn nhân chiến tranh, thiên tai….

Định hưóng vế tiêu chuẩn ở
Hiện nay diện tích ở bĩnh quân của các hộ nghèo của thành phô là 4,4m2/người, diện tích phụ cho một người khoảng 1,8 – 2m2 (thành phô” Hồ Chí Minh) • còn ở Hà Nội diện tích ở bình quân của các hộ nghèo khoảng 3,2m2/người. diện tích phụ khoảng hơn lm2.
Vì vậy để giải quyết về tiêu chuẩn ở trong tương lai không thể căn cứ vào chỉ tiêu quá lốn. Chính vì vậy nước ta phấn đấu đến năm 2000 diện tích ở vào khoảng 6m2/ngưòi, diện tích phụ khoảng 2,5m2/người và cô’ gắng đến năm 2010 đạt được tiêu chuẩn ở hợp lý vối diện tích ở khoảng 8m2/ngiíời và diện tích phụ 3 – 3,5m2/người. Những loại nhà kiểu càn hộ cần bảo đảm được tính độc lập khép kín và không cho phép sử dụng chung khu phụ cho bất kỳ loại căn hộ nào.
Đối với kiểu nhà chung cư thì nhân khẩu bình quân trong một buồng ở nên nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 người.
Kiểu chung cư sẽ là hình thức “nhà ở xã hội” chủ yếu phục vụ cho người nghèo đô thị và những người có thu nhập trung bình.

Định hướng vể các hình thức sản xuất nhà, biện pháp tăng quỹ nhà ỏ
Cần song song cùng tồn tại ba hình thức “Nhà nưóc, tập thể và tư nhân” cùng sản xuất nhà để ở hoặc để bán vói mục đích huy động VỐ11 và tiềm năng kỹ thuật trong dân. Nhà nước quan tâm đúng mức đến vấn đề cải thiện nâng cấp các khu nhà ở cũ và từng bưốc xóa bỏ các khu ổ chuột, khu lấn chiếm “bất quy tắc – trái phép”, hoặc tạo điều kiện để liỢp pháp hóa mở khả năng để cộng đồng nơi đó tự cải thiện nâng cấp khu nhà ở của mình đạt tiêu chuẩn yêu cầu.